Naratif Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang Mempertalikan Politik Tempatan: Analisis Pragmatik

Keywords: sastera rakyat, lirik lagu, naratif,, politik tempatan, teori relevans

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implikatur (makna tersirat) dalam sastera rakyat Melayu Sarawak, iaitu naratif Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang dengan mempertalikan politik tempatan. Pengkaji telah mentafsirkan implikatur yang terkandung dalam naratif tersebut berpandukan analisis pragmatik iaitu Teori Relevans (TR) oleh Sperber dan Wilson. Dapatan kajian menunjukkan bahawa eksplikatur seperti “Puteri Santubong”, “Puteri Sejinjang”, “kisah lama, zaman mensia maya”, “penjaga”, “manis”,  “anak dak dewa turun kayangan”, “bertenun kain”, “malam”, “menumbuk padi” dan “siang” sebenarnya mempunyai implikatur yang dapat diasosiasikan dengan konteks semasa. Hal ini selaras dengan peranan sastera rakyat yang begitu sarat dengan unsur nasihat dan sindiran secara halus supaya masyarakat kini tidak mengulangi kesilapan yang berlaku dalam naratif Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang ini. Rumusannya, berbekalkan konteks, kesan kognitif dan usaha memproses maklumat, mesej secara tersirat dalam naratif ini dapat mengalami peluasan makna berdasarkan keadaan politik tempatan.

References

Adifarizal Mohd Ariffin. (2012). Analisis terhadap peranan Yang Dipertuan Agong di Malaysia sebagai Ketua Negara menurut perspektif Islam [Tesis Sarjana]. Universiti Malaya.

Apek Cina. (2019, Oktober 14). Wawancara bersama Y.B. Nancy Shukri (Video). YouTube. https://youtu.be/AZb-7eyH8BA

Carston, R. (1998). Informativeness, relevance and scalar implicature. John Benjamins Publishing Company.

https://doi.org/10.1075/pbns.37.11car

Carston, R. (2002). Linguistic meaning communicated meaning and cognitive pragmatics. Mind and Language, 17(1), 127-148.

https://doi.org/10.1111/1468-0017.00192

Che Abdullah Che Ya. (2016). Novel berunsur politik kenegaraan Malaysia dan Indonesia: Kajian bandingan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hasmidar Hassan. (2006). Kata hubung DAN dan TETAPI: Satu analisis perbandingan nahu dan pragmatik (Disertasi Kedoktoran, Universiti Kebangsaan Malaysia).

Hawiyah Baba. (2018). Nilai Melayu dalam bahasa kiasan: Analisis makna. Dalam Nor Hashimah Jalaluddin (Pynt.), Semantik dan interpretasi (hlm. 171-210). Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hawiyah Baba, & Nor Hashimah Jalaluddin. (2015, Januari). Nilai Melayu dalam simpulan bahasa: Analisis pragmatik. Kertas persidangan yang dibentang dalam Seminar Linguistik Kebangsaan (SLiK2015), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Malaysia.

Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. (2009). Koleksi lagu-lagu koir kebangsaan Malaysia. Penerbit Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2016). Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kay Suhaimi. (2018, Mei 13). Ini tangga gaji menteri kabinet dan ahli parlimen Malaysia. https://iluminasi.com/bm/ini-tangga-gaji-bagi-perdana-menteri-dan-menteri-kabinet-malaysia.html

Lokman Ismail. (2018, Ogos 8). Lesung menumbuk padi. https://bicaramentari.blogspot. com/2018/08/hui.html

Mahzan Arshad. (2003). Pendidikan literasi Bahasa Melayu: Satu pendekatan bersepadu. Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Maizura Osman, & Nor Hashimah Jalaluddin. (2018). Metafora kritikan dalam mitos peminangan Puteri Gunong Ledang: Analisis pragmatik. Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 11(1), 19-46.

Mary Fatimah Subet. (2009, Mac). Analisis teori relevans dalam personifikasi [Paper presentation]. Prosiding Seminar Kebangsaan Linguistik 2009 (SKALi 2009), Bangi, Malaysia.

Mary Fatimah Subet. (2018, Februari). Nyanyian kanak-kanak sebagai wadah seni sastera dan bahasa. Kertas persidangan yang dibentang dalam Kongres Seni Sarawak: Merancang ke arah Pelestarian dan Pemerkasaan Seni Masyarakat Sarawak, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuching, Malaysia.

Mohamed Azam Mohamed Adil. (2020, Jun 8). Institusi Yang di-Pertuan Agong penjaga Perlembagaan. Berita Harian Online. https://www.bharian.com.my/kolumnis/2 020/06/697786/institusi-yang-di-pertuan-agong-penjaga-perlembagaan

Muhammad Fathi Yusof. (2014, Mac). Konsep caretaker government: Di mana peranan SPR? Kertas persidangan yang dibentang dalam Seminar Kebangsaan Pengendalian Pilihan Raya Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia Kampus KL, Jalan Semarak, Kuala Lumpur, Malaysia.

Muhammad Safuan Ismail, Roslina Abu Bakar, & Nik Rafidah Nik Muhamad Effendy. (2018). Cerita jenaka Melayu suatu manifestasi watak dan perwatakan positif. Jurnal Melayu Sedunia, 1(1), 296-329.

Mukhlis Syarifuddin. (2015). Analisis gender kata nama dalam surah Al-Shams [Tesis sarjana]. Universiti Malaya.

Munir Ali. (1989). Kajian kesusasteraan Melayu klasik. Flo Enterprise Sdn. Bhd.

Namri Sidek. (2019, Julai 25). Sejarah pembinaan bangunan parlimen Malaysia. https://iluminasi.com/bm/kisah-pembinaan-bangunan-parlimen-mal aysia.html

Nazamuddin Alias. (2020, Jun 5). Bolehkah sultan bubar DUN tanpa nasihat MB? Malaysia Kini. https://www.malaysiakini.com/letters/528935

Nor Hashimah Jalaluddin. (2018). Semantik: Makna dan pemaknaan. Dalam Nor Hashimah Jalaluddin (Pynt.), Semantik dan interpretasi (hlm. 1-47). Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nor Hashimah Jalaluddin. (2003). Bahasa dalam perniagaan: Satu analisis semantik dan pragmatik. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nor Hashimah Jalaluddin. (1992). Ganti nama Melayu Sarawak: Analisis teori linguistik. Akademika, 40(1), 19-38.

Nor Hashimah Jalaluddin, & Ahmad Harith Syah. (2009). Penelitian makna imbuhan pen- dalam bahasa Melayu: Satu kajian rangka rujuk silang. GEMA Online® Journal of Language Studies, 9(2), 57-72.

Nor Hashimah Jalaluddin, & Norsimah Mat Awal. (2006). Citra lelaki dulu dan kini dalam prosa Melayu: Analisis teori relevans. Jurnal e-Bangi, 1(1), 1-21.

Nurul Aida Abdullah, & Muhammad Zaid Daud. (2020). Pemaknaan semula sinonim leksikal "nepotisme" berteraskan data korpus: Analisis pragmatik. LSP International Journal, 7(1), 61-79.

https://doi.org/10.11113/lspi.v7n1.97

Osman Affandi. (2019, Ogos 27). Lagenda Puteri Santubong - Cerita rakyat popular di negeri Sarawak. https://iluminasi.com/bm/lagenda-puteri-santubong-cerita-rakyat-popular-di-negeri-sarawak.htm

Othman Puteh, & Aripin Said. (1995). Himpunan 366 cerita rakyat Malaysia. Utusan Publications.

Pranee Liamputtong. (2014). Kaedah penyelidikan kualitatif. Universiti Putra Malaysia Press.

Salwani Abu Bakar. (2009). Implikatur dalam sajak-sajak Melayu [Tesis sarjana]. Universiti Malaya.

Siti Norkhalbi Wahsalfelah. (2015). Penyebaran tradisi kain tenunan Brunei. SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 3(2), 191-204.

Sperber, D., & Wilson, D. (1986). Relevance: Communication and cognition. Blackwell Publishers.

Srikandi Saemah Samaon, & Mary Fatimah Subet. (2020a). Perwatakan dalam novel KOMSAS "Di Sebalik Dinara": Analisis teori relevan. Asian People Journal, 3(1), 84-100.

https://doi.org/10.37231/apj.2020.3.1.155

Srikandi Saemah Samaon, & Mary Fatimah Subet. (2020b). Teori relevans dalam pembelajaran KOMSAS. Borneo International Journal, 2(4), 47-54.

Suzieyiana Ritos, & Muhammad Zaid Daud. (2020). Strategi penggantian disfemisme kepada eufemisme dalam komunikasi lisan masyarakat Bidayuh, Bau: Analisis pragmatik. Asian People Journal, 3(1), 64-83.

https://doi.org/10.37231/apj.2020.3.1.153

Wong, S. H. (2013). Keharmonian kaum dalam ucapan Tunku Abdul Rahman: Analisis teori relevans. Jurnal Penyelidikan IPG KBL, 11(1), 1-20.

Yahaya Azizi. (2008). Pembentukan personaliti remaja. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Published
2021-06-29
How to Cite
Daud, M. Z., & Subet, M. F. (2021). Naratif Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang Mempertalikan Politik Tempatan: Analisis Pragmatik. Issues in Language Studies, 10(1), 110-130. https://doi.org/10.33736/ils.2552.2021