Saiz Kosa Kata dan Pengetahuan Kolokasi Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

  • Uraidah Abdul Wahab Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya
  • Mat Taib Pa Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya
  • Lily Hanefarezan Asbulllah Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Keywords: Vocabulary Size, Collocational Knowledge, Arabic Language, Correlation

Abstract

Saiz dan kedalaman kosa kata merupakan dua disiplin ilmu yang mempunyai perkaitan. Keterbatasan kosa kata adalah antara punca kegagalan pelajar menguasai teks bacaan, berkomunikasi dan menghasilkan penulisan yang baik. Kajian ini bertujuan mengkaji hubungan antara saiz kosa kata dan pengetahuan kolokasi bahasa Arab. Dua set ujian iaitu; ujian saiz kosa kata dan ujian kolokasi bahasa Arab telah diedarkan kepada pelajar tingkatan enam yang mengambil subjek bahasa Arab di sekolah menengah agama di Malaysia. Kajian ini menggunakan persampelan bertujuan dengan memilih seramai 150 orang pelajar yang sedang mengikuti kurikulum Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dari empat buah Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) di Perak. Dapatan kajian menunjukkan hubungan antara saiz kosa kata dan pengetahuan kolokasi bahasa Arab berkorelasi secara signifikan (r = .76, p < .01) bahkan perhubungan positif yang kuat. Namun, hasil nilai varians membuktikan bahawa hanya 57.7 peratus corak peningkatan faktor pengetahuan kolokasi bahasa Arab dijelaskan oleh perubahan corak saiz kosa kata, selebihnya oleh faktor lain yang tidak dapat dikesan. Penemuan kajian ini berjaya menonjolkan dapatan baharu bahawa peningkatan pengetahuan kolokasi bahasa Arab bukan diperoleh sepenuhnya melalui penguasaan saiz kosa kata. , Pelajar dan guru perlu memanfaatkan kepelbagaian strategi, pendekatan dan teknik dalam meningkatkan pengetahuan kolokasi bahasa Arab

References

Abdul Ghani, K. (2011). Kebolehbacaan buku teks Bahasa Arab Tinggi berasaskan ujian kloz dalam kalangan pelajar di SMKA. GEMA Online Journal of Language Studies, 11(2), 53-66. https://ejournal.ukm.my/gema/article/view/56

Abdul Wahab, U. (2014). Penggunaan penyusun grafik dalam penguasaan kolokasi bahasa Arab [Master's Thesis, Universiti Malaya]. http://studentsrepo.um.edu.my/5397

Abu Abdulla, A. A. M., Muhammad 'Abdullah Abu al-Rab. (2017). Al-Mutalazimat al-Lafziyyah. Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah lil Buhuth al-Insaniyyah. 25(1), 76-89. http://dx.doi.org/10.33976/iugjhr.v25i1.1995

Ahmad, J. (2002). Pemupukan budaya penyelidikan di kalangan guru di sekolah: Satu penilaian [Unpublished doctoral dissertation]. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Aladdin, A. (1998). Kekeliruan antara al-idafat dan al-naʻat di kalangan pelajar Melayu [Unpublished master's thesis]. Universiti Malaya.

Aladdin, A. (2012). Analisis penggunaan strategi komunikasi dalam komunikasi lisan Bahasa Arab. GEMA Online Journal of Language Studies, 12(2), 645-666. https://ejournal.ukm.my/gema/article/view/632

al-Tahir ʻAbd al-Salam, H. (2004). Mu'jam al-Hafiz li al-Mutasahibat al-'Arabiyyah. Maktabah Lubnan Nasyirun.

Asbulah, L. H., Aladdin, A., & Sahrim, M. (2020). The level of students' engagement in Arabic within public universities. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 35(1), 1-16.

https://doi.org/10.21315/apjee2020.35.1.1

Asbulah, L. H., Aladdin, A., Lubis, M. A., & Sahrim, M. (2019). Arabic collocation learning strategies among students of Malaysian public universities. GEMA Online Journal of Language Studies, 19(2), 139-159.

https://doi.org/10.17576/gema-2019-1902-09

Bağci, N. D. (2014). Turkish university level EFL learners' collocational knowledge at receptive and productive levels. [Master's thesis]. Middle East Technical University. https://open.metu.edu.tr/handle/11511/24109

Baharudin, H., & Ismail, Z. (2014). Vocabulary learning strategies and Arabic vocabulary size among pre-university students in Malaysia. International Education Studies, 7(13), 219-226.

https://doi.org/10.5539/ies.v7n13p219

Bahns, J., & Eldaw, M. (1993). Should we teach EFL students collocations? System, 21(1), 101-114.

https://doi.org/10.1016/0346-251X(93)90010-E

Basal, A. (2019). Learning collocations: Effects of online tools on teaching English adjective‐noun collocations. British Journal of Educational Technology, 50(1), 342-356.

https://doi.org/10.1111/bjet.12562

Bergström, K. (2008). Vocabulary and receptive knowledge of English collocations among Swedish upper secondary school students [Unpublished master's thesis]. Stockholm University.

Chua, Y. P. (2014). Asas statistik penyelidikan (3rd ed.). McGraw-Hill Education.

Daud, N., & Pisal, N. A. (2014). Permasalahan pertuturan dalam bahasa Arab sebagai bahasa kedua. GEMA Online Journal of Language Studies, 14(1), 117-133.

https://doi.org/10.17576/GEMA-2014-1401-08

Fernández, B. G., & Schmitt, N. (2015). How much collocation knowledge do L2 learners have? ITL-International Journal of Applied Linguistics, 166(1), 94-126.

https://doi.org/10.1075/itl.166.1.03fer

Gyllstad, H. (2007). Testing English collocations: Developing receptive tests for use with advanced Swedish learners. Språk-och litteraturcentrum, Lunds Universitet.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Babin, B. J., & Black, W. C. (2010). Multivariate data analysis: A global perspective (7th ed.). Prentice Hall.

Hazwan, M. (2018). Mustawa Iktisab al-Mufradat al-Lughawiyyah lada Talabah al-Markaz al-Tamhidi bi Jami'ah al-'ulum al-Islamiyyah al-Maliziyyah [Unpublished doctoral dissertation]. Universiti Sains Islam Malaysia.

Hellman, A. B. (2011). Vocabulary size and depth of word knowledge in adult‐onset second language acquisition. International Journal of Applied Linguistics, 21(2), 162-182.

https://doi.org/10.1111/j.1473-4192.2010.00265.x

Hill, J. (2000). Revising priorities: from grammatical failure to collocation success. In M. Lewis (Eds.), Teaching collocation: Further developments in the lexical approach (pp. 47-69). Language Teaching Publications.

Kadlecová, D. (2014). L2 collocations and the L2 mental lexicon [Unpublished master's thesis]. Utrecht University.

Koizumi, R., & In'nami, Y. (2020). Structural Equation Modeling of vocabulary size and depth using conventional and Bayesian methods. Frontiers in Psychology, 11, 618.

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00618

Konting, M. M. (1990). Kaedah penyelidikan pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Laufer, B., & Nation, I. S. P. (2013). Vocabulary. In S. M. Gass & A. Mackey (Eds.), The Routledge handbook of second language acquisition (pp. 181-194). Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780203808184-18

Laufer, B., & Waldman, T. (2011). Verb‐noun collocations in second language writing: A corpus analysis of learners' English. Language Learning, 61(2), 647-672.

https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2010.00621.x

Lewis, M. (2000). Teaching collocation: Further developments in the lexical approach. Language Teaching Publications.

Mansoor, M. S. (2019). Collocational competence via awareness-raising. Journal of Al-Frahedis Arts/مجلة آداب الفراهيدي, 33, 13-32.

https://doi.org/10.51990/2228-010-033-002

Meara, P. (1997). Towards a new approach to modelling vocabulary acquisition. In N. Schmitt & M. McCarthy (Eds.), Vocabulary: Description, acquisition and pedagogy (pp. 109-121). Cambridge University Press.

Meara, P. M., & Alcoy, J. C. O. (2010). Words as species: An alternative approach to estimating productive vocabulary size. Reading in a Foreign Language, 22(1), 222-236.

Mezah, C. R. (2009). Kesilapan leksikal dalam pembelajaran bahasa Arab. Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Mezah, C. R. (2010). Pengajaran bahasa Arab himpunan pedoman buat guru dan bakal guru siri 1. Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Milton, J. (2009). Measuring second language vocabulary acquisition. Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/9781847692092

Mohamad, A. B., & Mezah, C. R. (2007). Kolokasi: Aspek penting dalam penguasaan bahasa Arab: Satu kajian di kalangan pelajar IPTA. In Ab. Aziz, S., Konting, M. M., & Ahmad, M. (Eds.), Persidangan pengajaran dan pembelajaran di peringkat pengajian tinggi (CTLHE07) (pp. 139-148). Pusat Pembangunan Akademik (CADe). http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/20342/

Mutlu, G., & Kaşlioğlu, Ö. (2016). Vocabulary size and collocational knowledge of Turkish EFL learners/İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türk Öğrencilerin Kelime Dağarcığı ve Eşdizim Bilgisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(6), 1231-1252.

https://doi.org/10.19126/suje.220171

Nation, I. S. P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9781139524759

Nation, P. & Waring, R. (1997). Vocabulary size, text coverage and word lists. In N. Schmitt & M. McCarthy (Eds.), Vocabulary: description, acquisition and pedagogy (pp. 6-19). Cambridge University Press.

Nawi, A., & Zainuddin, N. (2018). Ittijahat al-Mu'allimin fi Tadris al- Mutalazimat al-Lafziyyah li al-Muta'allimin ghayr al-Natiqin bi al-Lughah al-'Arabiyyah fi Marhalah al-I'dad al-Jami'iy. Al-Ḍād Journal, 2(1), 29-48.

Nizonkiza, D. (2012). Quantifying controlled productive knowledge of collocations across proficiency and word frequency levels. Studies in Second Language Learning and Teaching, 2(1), 67-92.

https://doi.org/10.14746/ssllt.2012.2.1.4

Noor, Z. A. M., Yusoff, N. M. R. N., Yasim, I. M. M., & Kamarudin, M. Y. (2016). Foreign language vocabulary learning strategies in Malaysia. Creative Education, 7(3), 428-434.

https://doi.org/10.4236/ce.2016.73042

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). McGraw-Hill.

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory. McGraw-Hill.

Rahimi, N. M., Hussin, Z., & Normeza, W. (2014). Pembelajaran kosa kata bahasa Arab secara aturan kluster semantik dan aturan kluster bebas. Sains Humanika, 67(1), 33-38.

https://doi.org/10.11113/jt.v67.2067

Razak, Z. R. A., & Samah, R. (2018). Saiz kosa kata bahasa Arab dalam kalangan pelajar di peringkat pengajian tinggi: Permasalahan dan strategi pengajaran. International Journal of Language Education and Applied Linguistics, 8(2), 61-70.

Razak, Z. R. A., Samah, R., Jumingan, M. F., & Bakar, M. S. A. (2015). Kosa kata penting di peringkat STAM: Analisis korpus dalam buku teks. Sains Humanika, 5(1), 43-49. https://doi.org/10.11113/sh.v5n1.358

Read, J. (2000). Assessing vocabulary. Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511732942

Read, J. (2013). Validating a test to measure depth of vocabulary knowledge. In A. J. Kunnan (Ed.), Validation in language assessment (pp. 55-74). Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780203053768-9

Said, G. H. (2014). Qamus al-Mutalazimat al-Lafziyyah wa al-'ibarat al-Siyaqiyyah 'Arabiy-Injiliziy. Maktabah Lubnan Nasyirun.

Samah, R. (2012). Pembinaan ayat bahasa Arab dalam kalangan lepasan sekolah menengah agama. GEMA Online Journal of Language Studies, 12(2), 555-569.

Santillàn Grimm, P. (2009). Collocation in Modern Standard Arabic revisited. Zeitschrift für Arabische Linguistik, 51, 22-41.

Santillàn Grimm, P. (2010). Teaching collocation in the Arabic as a foreign language class. In V. Aguilar, L. M. Pèrez Cańada, & P. Santillàn Grimm (Eds.), Enseñanza y aprendizaje de la lengua árabe: ARABELE 2009 (pp. 163-177). Universidad de Mursia.

Schmitt, N. (2000). Vocabulary in language teaching. Cambridge University Press.

Schmitt, N. (2010). Researching vocabulary: A vocabulary research manual. Palgrave Macmillan.

https://doi.org/10.1057/9780230293977

Schmitt, N. (2014). Size and depth of vocabulary knowledge: What the research shows. Language Learning, 64(4), 913-951.

https://doi.org/10.1111/lang.12077

Siyanova, A., & Schmitt, N. (2008). L2 learner production and processing of collocation: A multi-study perspective. The Canadian Modern Language Review/La revue canadienne des langues vivantes, 64, 429-458.

https://doi.org/10.3138/cmlr.64.3.429

Sonbul, S., & Schmitt, N. (2013). Explicit and implicit lexical knowledge: Acquisition of collocations under different input conditions. Language Learning, 63(1), 121-159.

https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2012.00730.x

Umar, A. M. (1998). llmu dilalah. 'Alam al-Kutub.

Vermeer, A. (2001). Breadth and depth of vocabulary in relation to L-1/L-2 acquisition and frequency of input. Applied Psycholinguistics, 22, 217-234.

https://doi.org/10.1017/S0142716401002041

Webb, S. (2012). Depth of vocabulary knowledge. In A. C. Carol (Ed.), The encyclopedia of applied linguistics (pp. 1656-1663). Blackwell Publishing Ltd.

https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal1325

Wray, A. (2002). Dual processing in protolanguage: performance without competence. In A. Wray (Ed.), The transition to language (pp. 113-137). Oxford University Press.

Yusri, G., Rahimi, N. M., Shah, P. M., & Wah, W. H. (2011). Cognitive and metacognitive learning strategies among Arabic language students. Interactive Learning Environments, 21(3), 290-300.

https://doi.org/10.1080/10494820.2011.555840

Zaini, A. R., & Abd. Rahman, M. Z. (2017). Saiz kosa kata Bahasa Arab dan hubungannya dengan kemahiran bertutur. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, 4(1), 220-228.

Published
2021-06-29
How to Cite
Abdul Wahab, U., Pa, M. T., & Asbulllah, L. H. (2021). Saiz Kosa Kata dan Pengetahuan Kolokasi Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM). Issues in Language Studies, 10(1), 183-202. https://doi.org/10.33736/ils.2794.2021