Keindahan Penggunaan Uslub Amr Terhadap Wanita dalam Surah Al-Baqarah

  • Syakirah Rifa'in@Mohd Rifain UNIVERSITI MALAYA
  • Mat Taib Pa
  • Nurul Huda Hamzah
Keywords: balaghah, uslub amr, wanita, Al-Baqarah

Abstract

Kajian ini membincangkan mengenai uslub amr terhadap wanita dalam dalam surah al-Baqarah. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti bentuk dan tujuan amr bagi konteks iddah dan penyusuan dalam surah al-Baqarah serta rahsia tersirat penggunaan uslub amr terhadap wanita dalam surah al-Baqarah. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan teknik analisis teks mengikut Kuckartz (2014) berdasarkan konteks ayat. Penulis menggunakan teori utama, iaitu Teori ‘Abbas (1997) dan Teori Wahbah Al-Zuhayliy (1991). Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat dua konteks yang melibatkan wanita dalam surah al-Baqarah, iaitu iddah dan penyusuan. Secara keseluruhannya, terdapat tiga ayat berkaitan wanita dalam surah al-Baqarah yang menggunakan satu bentuk amr sahaja iaitu uslub khabariy yang memberi makna insyaiy. Ketiga-tiga ayat amr tersebut mempunyai makna hakiki atau secara langsung iaitu wajib dan sunat. Secara kesimpulannya, bagi mesej tersirat penggunaan uslub amr kepada wanita iaitu uslub khabariy yang memberi makna insyaiy adalah bersifat kelembutan kerana ia melibatkan perkara-perkara yang sukar. Justeru, jelas menunjukkan bahawa ayat-ayat amr bagi konteks iddah dan penyusuan mempunyai makna hakiki dan bersifat kelembutan.

References

Al-Quran Al-Karim 'Abbas.F. H. (1997). Ilm Ma ' ani . Dar al-Furqan.

Abdul Wahid Salleh. (2006). Ilmu Al-Ma'ani. Bait Al-Hikmah.

Abdullah, H. (2017). Uslub hakim dalam Hadis Nabi Saw satu pendekatan dakwah berkesan. HADIS, 7(13), 1-11. http://hadis.kuis.edu.my/index.php/inhad/article/view/33

Al-Bukhariy, M. I. (2002). Sahih Al- Bukhariy. Dar Ibn Kathir.

Al-Durrah, M. A. T. (2008). Tafsir Al-Quran Al-Karim I'rabuhu wa Bayanuhu. Dar Ibn Kathir.

Fatin Nazmim, M., Rohana, Z., & Wan Hakimin, W. M. N. (2018). Tadabbur surah an Nisa': Suatu penghormatan terhadap wanita. Prosiding IRSYAD, KUIS, 1026, 863-866. http://conference.kuis.edu.my/irsyad/images/eproceeding/2018/1026-irsyad2018.pdf

Al-Maraghiy, A. M. (1946). Tafsir Al-Maraghiy. Maktabah Mustafa Al-Babiy Al Halabiy.

Al-Qurtubiy, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr. (2006). Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Lubnan.

Al-Raziy, F. (1981). Tafsir Al-Kabir. Dar Al-Fikr.

Al-Rifa'i, & Rafi' Taha. (2007). Al-Amr 'inda al-Usuliyyin. Dar Al-Mahabbah.

Al-Sabuniy, M. 'A. (1980). Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Ahkam. Maktabah Al-Ghazali.

Azhar, M. (2008). Pendidikan balaghah Arab di Malaysia. UTM Press.

Ibn Kathir, Abu al-Fida' Isma'il bin 'Amr bin Kathir al-Qurasyiy al-Dimasyqiy. (1999). Tafs i r al-Qur a n al-'Az i m. Dar al-Tayyibah.

Ibn Manzur. (t.t.). Lis a n al' Arab. Dar al-Ma'arif.

Kuckartz, U. (2014). Qualitative text analysis: A guide to methods, practice & using software. SAGE Publications Ltd.

https://doi.org/10.4135/9781446288719

Ma'luf, L. (1957). Al-Munjid fi Al-Lughah. Dar Al-Masyriq.

Mhd Ramli, M. F., Othman, M. S., & Hajimaming @ Toklubok, P. (2015). Keserasian lafaz gaya bahasa Jinas dalam Kitab Al-Hikam Al-'Ata'iyyah: Kajian nilai estetika. Issues in Language Studies, 4(2), 4-5.

https://doi.org/10.33736/ils.1648.2015

Syafrijal, S. (2013). Tafsir Lughawi. Al-Talim Journal, 20(2), 421-430.

https://doi.org/10.15548/jt.v20i2.39

Tantawiy, M. S. (1987). Tafsir Al-Wasit. Dar Nahdah Mesr.

Wahbah Al-Zuhayliy (1991). Tafsir Al-Munir. Dar Al-Fikr Al-Mu'asir.

Yahya, M., & Fatchur, R. (1986). Dasar-dasar pembinaan hukum fiqh Islami. PT. Al Ma'arif.

Published
2021-06-29
How to Cite
Rifa’in@Mohd Rifain, S., Pa, M. T., & Hamzah, N. H. (2021). Keindahan Penggunaan Uslub Amr Terhadap Wanita dalam Surah Al-Baqarah. Issues in Language Studies, 10(1), 76-92. https://doi.org/10.33736/ils.2601.2021