Penggunaan لم (Tidak Pernah) dan لما (Belum) berdasarkan analisis perbandingan linguistik

  • Ahmad Fakrulazizi Abu Bakar Akademi Pengajian Bahasa, UiTM Terengganu, Kampus Kuala Terengganu

Abstract

Laporan ini menjelaskan hasil kajian terhadap fungsi dua kata nafi bahasa Arab serta padanannya dalam bahasa Melayu. Data dikutip daripada teks-teks terjemahan terhadap surah-surah al-Quran daripada juz ʿAmma yang menjadi bacaan harian masyarakat Muslim di Malaysia. Analisis kajian dilakukan terhadap ketepatan terjemahan dengan makna sebenar berdasarkan sumber linguistik dan pemilihan teknik terjemahan terbaik sebagai panduan kepada penterjemah Arab Melayu. Hasil kajian ini adalah penting dan menyumbang kepada perkembangan ilmu terjemahan dan pendidikan bahasa Arab di Malaysia.

References

Abdullah Hassan, Seri Lanang Jaya Rohani, Razali Ayob, Zulkifli Osman. (2007). Sintaksis; Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Ahmad al-'Ayid, Ahmad Mukhtar Umar, al-Jaylani Yahya, Daud 'Abduh, Soleh Jawwad To'muh, Nadim Mu'isyli. (1989). Al-Mu'jam al-Arabi al-Asasi. Larousse.

Ahmad al-Hasyimi. (1354H). al-Qawa'id al-Asasiyyah Lillughah al-'Arabiyyah. Lubnan: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Hanafi Dollah. (2007). Kamus Ilmiah al-Khalil. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Ibn Hisham, Jamaluddin Abdullah (2002). Mughni al-Labib 'an Kutub al-Agharib. Cairo: Dar al-Salam.

Ibrahim Mustafa, Ahmad Hasan, Hamid Abd al-Qadir, Muhammad Ali. (1972). Al-Mu'jam al-Wasit. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah.

Mat A. C. (2014). Model of Translating Preposition (MTP) of Arabic into Malay. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(23), 2420.

Rozuki Arifin, Marzuki Manan. (2011). Teknik Efektif Penulisan Bahasa Arab. Selangor: Nadwa Enterprise.

Sheikh Abdullah Basmeih bin Sheikh Muhammad Basmeih. (2000). Kitab Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran. Malaysia: Jabatan Perdana Menteri.

Published
2019-07-05
How to Cite
Abu Bakar, A. F. (2019). Penggunaan لم (Tidak Pernah) dan لما (Belum) berdasarkan analisis perbandingan linguistik. Issues in Language Studies, 4(2). Retrieved from https://publisher.unimas.my/ojs/index.php/ILS/article/view/1655