Asal Usul Perkataan dalam Bahasa Melayu: Penelitian dari Sudut Etimologi

  • Mohamad NorTaufiq NorHashim Universiti Sains Malaysia
  • Aniswal Aniswal Abdul Ghani
Keywords: asal usul; bahasa Melayu; kata pinjaman; etimologi; Kamus Dewan Perdana

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menentukan asal usul perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu dari sudut etimologi. Data kajian ini diambil daripada Kamus Dewan Perdana (KDP) yang diterbitkan pada tahun 2020. Pemilihan KDP sebagai sumber kajian kerana kamus tersebut merupakan sebuah khazanah bahasa Melayu dan kamus terkini yang dihasilkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kajian ini tertumpu kepada lima perkataan, iaitu kata setanggi, bau, salir, kursus, dan kopi. Kajian ini mengaplikasikan kerangka pedoman etimologi yang digagaskan oleh Collins (2003). Hasil kajian menunjukkan bahawa kelima-lima data yang dianalisis merupakan perkataan pinjaman daripada keluarga bahasa Indo-Eropah kerana memiliki kemiripan dari sudut bentuk dan makna. Penelitian dari sudut sejarah juga menjadi bukti bagi memperkukuh dapatan bahawa kelima-lima perkataan yang dipilih merupakan perkataan pinjaman. Kajian seperti ini penting dalam memberikan penjelasan bagi setiap perkataan pinjaman yang digunakan dalam bahasa Melayu. Pengkajian etimologi ini menyumbang kepada penghasilan sebuah kamus yang terarah kepada etimologi kata pinjaman dalam bahasa Melayu.

References

Abdullah, M. N. A., & Abdullah, M. Y. (2017). Keluarga bahasa Indo-Malaynesia dan pengaruh Bahasa Sanskrit dalam memperkayakan perbendaharaan kosa kata bahasa Melayu. Jurnal Kesidang, 2(1), 77-95.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). KBBI Daring. https://kbbi.kemdikbud.go.id/

Bynon, T. (1977). Historical linguistics. Oxford University Press.

Cambridge University Press. (n.d.). Cambridge dictionary. https://dictionary.cambridge.org/about.html

Campbell, L. (2004). Historical linguistics: An introduction (2nd ed.). Edinburgh University Press.

Collins, J. T. (2003). Mukadimah ilmu etimologi. Dewan Bahasa dan Pustaka. Collins Dictionary. (n.d.). Collins Spanish dictionary.

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish

Dewan Bahasa dan Pustaka. (2020). Kamus dewan perdana. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Durkin, P. (2009). The Oxford guide to etymology. Oxford University Press.

Durkin, P. (2014). Borrowed words a history of loanwords in English. Oxford University Press.

Gonda, J. (1973). Sanskrit in Indonesia. International Academy of Indian Culture.

Goursau, H., & Goursau, M. (1989). European dictionary. Mosaik.

Gudschinsky, S. (1956). The ABC’s of lexicostatistics (glottochronology). Word, 12(2), 175-210.

Omar, A. (1991). Bahasa Melayu abad ke-16: Satu analisis berdasarkan teks Melayu Aqaa’id al-Nasafi. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Harper, D. (n.d.). Online etymology dictionary. https://www.etymonline.com

Hoogervorst, T.G. (2015). Tracing the linguistics crossroads between Malay and Tamil. Wacana, 16(2), 249-283.

Jespersen, O. (1922). Language its nature development and origin. Henry Holt & Company.

Johnson, S. (1998). Exploring the German language. ‎ Hodder Education Publisher.

Sanskrit dictionary for spoken Sanskrit. (n.d.). https://www.learnsanskrit.cc/

Lass, R. (1997). Historical linguistics and language change. Cambridge University Press.

Liberman, A. (2009). Word origins and how we know them: Etymology for everyone. Oxford University Press.

McMahon, A. M. S. (1994) Understanding language change. Cambridge University Press.

Mohamad, N., & Harun, K. (2019). Konsep peminjaman kosa kata: Suatu tinjauan terhadap sorotan literatur. Trends in Social Sciences, 1(2), 77-83.

Momma, H. (2013). From philology to English studies: Language and culture in the nineteenth century. Cambridge University Press.

Musa, H. (1999). Sejarah sistem tulisan dalam bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nathesan, S. (2015). Etimologi bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Norhashim, M. N. (2021). Menjejaki kata pinjaman dalam bahasa Melayu. Dewan Bahasa. https://dewanbahasa.jendeladbp.my/2021/06/07/menjejaki-kata-pinjaman-dalam-bahasa-melayu/

Noriah, M., & Selvarani, S. (2015). Kata pinjaman bahasa Tamil dalam bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Notosudirjo, S. (1981). Pengetahuan bahasa Indonesia: Etimologi. Jakarta Mutiara.

Ramli, Z., & Shuhaimi, N. H. (2009). Aktiviti perdagangan pedagang Arab-Parsi di semenanjung tanah Melayu berdasarkan sumber asing dan data arkeologi. International Journal of the Malay World and Civilisation, 27(2), 147-165.

Ruhlen, M. (1994). The origin of language: Tracing the solution of the mother tongue. John Wiley & Sons, INC.

Singam, D. R. (1957). What the Malay language owes to Sanskrit. S. Durai Raja Singam.

Siti Hawa. (1992). Filologi Melayu: Suatu pengenalan. Jurnal Filologi Melayu, 1, 1- 10.

Sulaimen, S. (1936). Buku katan kamus Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sulaimen, S. (2002). Buku katan kamus Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Steingass, F. J. (1981). A comprehensive Persian-English dictionary: Including the Arabic words and phrases to be met with in Persian literature. Oriental Reprint.

Teuku, I. (2015). Kamus dewan edisi ke-empat. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Thomason, S. G. (2001). Language contact. Edinburgh University Press.

Wilkinson, R. J. (1901). A Malay-English dictionary. Kelly and Walsh.

Wilkinson, R. J. (1902). A Malay-English dictionary. Kelly and Walsh.

Winstedt, R. O. (1959). An unabridged Malay-English dictionary. Marican & Sons.

Zaidan, N. A., Zailaini, M. A., & Ismail, W. M. (2015). Absorption of Arabic words in Malay language. International Journal of Sustainable Development, 8(3), 51-58.

Zaharani, A., Nor Hashimah, J., Fazal, M. M. S., Harishon, R., & Mohd Shabri, Y. (2011). Pemerkasaan jati diri bahasa Melayu: Isu penyerapan kata asing. Jurnal Melayu, 6, 13-27.

Published
2022-06-27
How to Cite
NorHashim, M. N., & Abdul Ghani, A. A. (2022). Asal Usul Perkataan dalam Bahasa Melayu: Penelitian dari Sudut Etimologi. Issues in Language Studies, 11(1), 1-19. https://doi.org/10.33736/ils.4413.2022