Penguasaan Kemahiran Membaca dan Menulis Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Bukan Penutur Natif di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK)

  • Nora'Azian Nahar Kulliyah Bahasa dan Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Keywords: bahasa kedua, membaca dan menulis, murid bukan penutur natif

Abstract

Ketidaklancaran kemahiran membaca dan kelemahan penguasaan kemahiran menulis dilihat sebagai punca kemerosotan pencapaian akademik belakangan ini di sekolah rendah. Kajian dijalankan untuk mengenal pasti tahap penguasaan membaca dan menulis dalam bahasa Melayu murid di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SJK). Seramai 414 orang sampel kajian dari 5 buah sekolah SJK telah dipilih. Dua instrumen yang diguna pakai untuk mendapatkan data iaitu Ujian Profesiensi UPBM_SR dan Tahap Skor UPBM_SR. Data diproses menggunakan IBMSPSS Versi 23 dengan reka bentuk tinjauan keratan rentas. Dapatan kajian menunjukkan terdapat sebanyak 65.2% responden tidak menguasai kemahiran menulis dan 39.6% tidak lancar membaca dalam bahasa Melayu. Pemahaman input kemahiran membaca dan menulis dilihat satu-satunya mekanisme yang dapat meningkatkan profesiensi linguistik asas. Peranan semua pihak perlu digembleng untuk melahirkan generasi yang kompeten menggunakan bahasa kebangsaan di Malaysia.

References

Abdul Rasid Jamian. (2011). Permasalahan Kemahiran Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Murid-murid Sekolah Rendah di Luar Bandar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (Malay Language Education Journal (MyLEJ).

Azizi Ahmad, & Mohd Isha Awang. (2008). Pengukuran dan penilaian pendidikan. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Chew F. P. (2016). Masalah pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan murid Cina sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu -JPBM (Malay Language Education Journal - MyLEL), 6(2), 10-22.

Fadzilah Abd Rahman, Zuraini Jusoh, & Norazlina Mohd Kiram. (2016, Oktober 31-November 1). Kesesuaian item kemahiran mendengar ujian kecekapan Bahasa Melayu (UKBM©). Paper presented at International Conference on Education and Regional Development 2016 (ICERD 2016), Bandung, Indonesia.

Juntos, H. (2002). Language testing option. California: Robert Wood Johnson Faoundation.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (n.d.). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPP) (Pendidikan Prasekolah hingga Lepas Menengah). Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Khairul Nizam Mohamed Zuki. (2017). Penerimaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar India. Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia.

Khadijah Rohani Mohd. Yunus (2001). Kebolehbacaan dalam buku teks. Bahan Kursus Penulisan Buku Teks Sekolah Menengah. Bahagian Buku Teks, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Buku Kebangsaan Malaysia.

Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Determining sampel size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

https://doi.org/10.1177/001316447003000308

Mahzan Arshad. (2016). Prinsip dan amalan dalam pengajaran literasi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nora'azian Nahar. (2018). Tahap profesiensi Bahasa Melayu dan hubungannya dengan status sosioekonomi, motivasi belajar dan pencapaian akademik dalam kalangan murid bukan penutur natif di sekolah jenis kebangsaan. (Tesis PhD). Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor.

Noor Habsah Ali. (2018). Strategi pembelajaran kemahiran menulis Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kedua dalam Kalangan Pelajar Melanau Daerah Daro. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (Malay Language Education Journal (MyLEJ), 8(1), 33-41.

Noor Zila Md Yusuf. (2015). Bahasa antara dalam pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. (Tesis PhD). Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor.

Norsimah Mat Awal, Nadrah Abu Bakar, & Norhashimah Jalaluddin, (2012). Pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua: Pengungkapan idea dalam penulisan pelajar sekolah menengah di Malaysia. Jurnal Melayu, 9, 227-240.

Zulkifley Hamid. (2014). Faktor persekitaran sekolah dan etnik dalam perancangan dan pelaksanaan program pendidikan Bahasa Melayu di Malaysia. GEOGRAFIA Online TM Malaysian Jurnal of Society and Space, 10(5), 99-109.

Published
2020-06-29
How to Cite
Nahar, N. (2020). Penguasaan Kemahiran Membaca dan Menulis Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Bukan Penutur Natif di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK). Issues in Language Studies, 9(1), 107-123. https://doi.org/10.33736/ils.2223.2020