Homonim Antara Dialek Melayu Sarawak dan Bahasa Melanau

(Homonym Between Sarawak Malay Dialect and Melanau Language)

  • Dayang Sariah Abang Suhai Faculty of Language and Communication, Universiti Malaysia Sarawak

Abstract

Homonim merupakan suatu aspek yang terkandung dalam sistem makna. Bentuk homonim ini bukan sahaja wujud dalam satu bahasa masyarakat yang sama, tetapi turut dijumpai dalam beberapa bahasa yang berlainan latar belakang penuturnya. Oleh itu, makalah ini akan memfokus kepada bentuk istilah yang sama ejaan dan sama sebutannya dalam dialek Melayu Sarawak (DMS) dengan bahasa Melanau. Data-data yang dibincangkan dalam makalah ini diambil daripada data yang telah didokumenkan. dan juga berdasarkan data yang dikumpul oleh penulis melalui catatan lapangan. Sumber data sekunder yang digunakan ialah Kamus Melanau Mukah – Melayu Dewan (2011) dan Daftar Kata Dialek Melayu Sarawak Edisi Kedua (1998). Penelitian ini mendapati bahawa terdapat kosa kata yang sama ejaan dan sama sebutan dalam bahasa Melanau sememangnya mempunyai persamaan dan juga perbezaan makna dalam DMS.

References

Abdul Hamid Mahmood. (2006). Sintaksis dialek Kelantan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jamuh, G. (1973). Some Melanau customs and taboos. Sarawak Museum Journal.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Melanau Mukah - Melayu Dewan. (2011). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mary Fatimah Subet, Dayang Sariah Abang Suhai, Nur Ardini Jian Abdullah, & Salbia Hassan. (2011). Dialek Melayu Sarawak: Kelainan semantik. MANU, 17, 131- 145.

Morris, H. S. (1971). Report on a Melanau sago producing community in Sarawak. London: Johnson Reprint Corporation.

Noriah Mohamed, & Rohani Mohd. Yusof. (2004). Persamaan dan kemiripan bahasa: Perbandingan kosa kata dasar 10 bahasa Austronesia di Sarawak. Jurnal Bahasa, 4(2), 278 - 359.

Siti Saniah Abu Bakar, Che Ibrahim Salleh, Arba'ie Sujud, & Ahmad Mahmood Musanif. (2009). Retorik homonim dalam korpus iklan. Prosiding Seminar Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu V, 534 - 540.

Yasir Abdul Rahman. (1987). Melanau Mukah: satu kajian budaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Published
2012-06-21
How to Cite
Abang Suhai, D. S. (2012). Homonim Antara Dialek Melayu Sarawak dan Bahasa Melanau. Issues in Language Studies, 1(1). https://doi.org/10.33736/ils.1684.2012