Kemahiran menulis dalam bahasa arab menerusi aktiviti ‘Jawlah Lughawiyyah’

(Arabic writing skills through ‘Jawlah Lughawiyyah’ activity)

  • Mohd Firdaus Yahaya Fakulti Bahasa Dan Komunikasi, Universiti Sultan Zainal Abidin

Abstract

Kemahiran menulis merupakan salah satu daripada empat kemahiran berbahasa yang perlu dikuasai dalam proses pembelajaran bahasa. Selain aktiviti P&P di dalam kelas, aktiviti bahasa di luar kelas yang dijalankan secara berstruktur mampu memberi motivasi kepada pelajar dalam proses pembelajaran bahasa. Pembentukan suasana belajar yang melibatkan penggunaan panca indera insan dalam situasi tertentu di luar ruang kelas memberi banyak manfaat kepada pelajar terutama dalam proses pemerolehan perbendaharaan kata. Dengan perbendaharaan kata yang mencukupi, ia dapat membantu pelajar dalam meningkatkan tahap penguasaan kemahiran berbahasa terutama kemahiran menulis. Artikel ini bertujuan memperkenalkan satu medium alternatif yang melibatkan aktiviti pembelajaran di luar kelas yang diberi nama “Jawlah Lughawiyyah”. Bagi mengenal pasti tahap kemahiran menulis pelajar melalui aktiviti ini, satu kajian telah dijalankan melibatkan 15 pelajar tingkatan empat di Sekolah Menengah Agama Khairiah, Kuala Terengganu. Proses pengumpulan data melalui ujian pra dan ujian pasca telah dijalankan terhadap sampel yang terlibat. Dapatan kajian menunjukkan terdapat peningkatan pada tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran menulis. Justeru, kajian ini mencadangkan agar aktiviti Jawlah Lughawiyyah dipraktikkan dalam proses P&P bahasa Arab khususnya melibatkan pelajar daripada kalangan bukan penutur jati.

References

Aqilah B. Huddin, W. M. Diyana W. Zaki, Aini Hussain Hafizah Husain & Nor Fadzilah Abdullah. (2005). Perlaksanaan penggunaan Taksonomi Bloom bagi mengukur kesesuaian tahap dan menjamin keberkesanan outcome kursus. Universiti Kebangsaan Malaysia (atas talian) www.ukm.my/p3k/images/sppb08/b/1.pdf (31 Oktober 2013).

Ashinida Aladdin. (2012). Analisis penggunaan strategi komunikasi dalam komunikasi lisan bahasa Arab. GEMA OnlineTM Journal of Language Studies, 12(2), 645-666.

Azani Ismail @ Yaakub, Azman Che Mat & Mat Taib Pa. (2012). Membina kemahiran pertuturan menerusi aktiviti lakonan dalam pengajaran bahasa Arab. GEMA OnlineTM Journal of Language Studies, 12(1), 325-337.

Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. New York: David McKay.

Che Zanariah Che Hassan & Fadzillah Abd. Rahman. (2011). Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1), 67-87.

FCE for ENSTBB, FCE Writing - Scale. Dicapai pada 2 Disember 2013. http://fceforenstbb.wikispaces.com/FCE+Writing+-+Scale

Ghazali Yusri, Nik Mohd Rahimi & Parilah M. Shah. (2010). Sikap Pelajar Terhadap Pembelajaran Kemahiran Lisan Bahasa Arab Di Universiti Teknologi MARA (UiTM). GEMA Online Journal of Language Studies, 10(3), 15-33.

Hassan Shahatah. (1993). Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyyah bayn al-nazariyyah wa al-tatbiq. Kaherah: Dar al-Misriyyah al-Lubnaniyyah.

Hisham Khuddaj. (2007). Al-Rihlat al-madrasiyyah al-taw'amah bayn al-tarfiyah wa al-ifadah al-tarbawiyah, Al-Majallah al-Tarbawiyyah, 41/Tishrin Awwal, Suriyyah: Wizarah al-Tarbiyah wa al-Ta'lim.

Hyslop, N. & Tone, B. (1988). Listening: Are we teaching it, and if so, how. ERIC Digest 3 (atas talian) http://eric.ed.gov/?id=ED295132 (30 Oktober 2013).

Ismail Muhamad, Wan Maizatul Akmar Wan Ahmad & Azman Che Mat. (2013). Sikap dan reality penguasaan kemahiran bahasa Arab pelajar program j-QAF. GEMA OnlineTM Journal of Language Studies, 13(2), 81-97.

Jasmi Amin. (2002). Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi dari sudut pembacaan dan penulisan: Satu kajian terhadap murid tingkatan tiga Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Johor: Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz. (1997). Keterampilan bahasa. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Ali Al-Madkur. (1991). Tadris funun al-Lughah al-'Arabiyyah. Al-Qahirah: Dar al-Syawaf.

Mohd Feham Ghalib & Mohd Firdaus Yahaya. (2011, Nov 23-24). Evaluating the use of e-portfolio as an alternative assessment tool for students majoring Arabic and Islamic Studies: Some experiences from International Islamic University Malaysia. Prosiding Seminar Bahasa & Pendidikan (LEC 2011), Universiti Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan, Malaysia.

Rasidah Rashid. (2007). Hubungan antara gaya pembelajaran dengan motivasi dalam kalangan pelajar di sebuah sekolah menengah luar bandar, Sabah. Tesis Sarjana, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru.

Roselan Baki. (2003). Pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Shah Alam, Malaysia: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Yah Awang Nik, Badariah Sani, Muhamad Noor Wan Chik, Kamaruzaman Jusoff & Hasif Rafidee Hasbollah. (2010). The writing performance of undergraduates in the University of Technology Mara, Terengganu, Malaysia. Journal of Languages and Culture, 1(1), 8-14.

Yang, W., & Dai, W. (2011). Rote memorization of vocabulary and vocabulary development. English Language Teaching, 4(4), 61-64.

https://doi.org/10.5539/elt.v4n4p61

Zawawi Ismail, Ab Halim Tamuri, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Mohd Ala-Uddin Othman. (2011). Teknik pengajaran kemahiran bertutur bahasa Arab di SMKA di Malaysia. GEMA OnlineTM Journal of Language Studies, 11(2), 67-82.

Published
2014-06-06
How to Cite
Yahaya, M. F. (2014). Kemahiran menulis dalam bahasa arab menerusi aktiviti ‘Jawlah Lughawiyyah’. Issues in Language Studies, 3(1). https://doi.org/10.33736/ils.1666.2014