Keserasian lafaz gaya bahasa Jinas dalam Kitab Al-Hikam Al-‘Ata’iyyah: Kajian nilai estetika

  • Mhd Faizal Mhd Ramli Pusat Bahasa, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
  • Mohd Sukki Othman Jabatan Bahasa Asing, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia
  • Pabiyah Hajimaming@Toklubok

Abstract

Kajian ini memfokuskan kepada keserasian lafaz gaya bahasa jinās dalam kitab al-Hikam al-‘Ata’iyyah. Kitab tersebut dilihat sebagai sebuah karya dakwah yang mempunyai aspek keindahan bahasa dan ketinggian sastera. Justeru, kajian ini menjelaskan nilai estetika gaya bahasa jinās dari sudut keserasian lafaz. Kajian ini dibincangkan dengan menggunakan pendekatan Ali al-Jundi yang meletakkan keserasian lafaz sebagai salah satu daripada kriteria nilai estetika jinās. Hasil kajian membuktikan bahawa penulisan dakwah Syeikh Ibn ‘Ata’illah al-Sakandari mempunyai hikmah yang bersifat rabbani dan banyak dipengaruhi oleh kesenian balaghah Arab yang amat tinggi.

References

Al-Quran al-Karim.

Abdul Qadir Leong. (1999). Tajwid al-Quran rasm 'Uthmani. Kuala Lumpur, Malaysia: Pustaka Salam.

Ahmad ibn Ahmad ibn Muhammad Ahmad Zarruq. (1985)/(1405H). Syarah al-Hikam. Kaherah, Mesir: Dar al-Sya'b.

Ali al-Jarim, & Mustafa Amin. (1979). al-Balaghah al-Wadihah. Beirut: Dar al-Ma'arif.

Ali al-Jundi. (1954). Fann al-Jinas: Balaghah wa Adab wa Naqd. Kaherah, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiy.

Abd al-Qahir al-Jurnani. (1988). Asrar al-Balaghah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ajibah al-Hasaniy Ibn 'Ajibah. (1983). Iqaz al-Himam fi Syarhal-Hikam. Kaherah, Mesir: Dar al-Ma'arif.

Abdallah ibn al-Mu'taz. (1982). al-Badi'.Beirut, Lubnan: Dar al-Masirah.

Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzur. (2003). Lisan al-Arab. Kaherah, Mesir: Dar al-Hadith.

Othman Napiah. (1992). Ajaran-ajaran tasawwuf ibn 'Ata'illah al-Iskandari yang penting di dalam ktabnya al-Hikam. (Tesis ijazah sarjana yang tidak diterbitkan). Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Ahmad Muhammad Saqar. (1990), al-Adhwa' Fi al-Lughat al-'Arabiyyah, Kaherah: Nahdat Misr Li al-Tiba'at Wa al-Nashr Wa al-Tawzi'.

Shafie Abu Bakar. (1990). Hikam Melayu: Kajian falsafah dan etika. (Tesis doktor falsafah yang tidak diterbitkan). Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia.

Sulaiman Ibrahim. (2005). Manhaj dakwah al-Syaykh Ibn 'Ata' Allah al-Sakandariy dan pengaruhnya di Malaysia. (Tesis doktor falsafah yang tidak diterbitkan). Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Published
2015-12-26
How to Cite
Mhd Ramli, M. F., Othman, M. S., & Hajimaming@Toklubok , P. (2015). Keserasian lafaz gaya bahasa Jinas dalam Kitab Al-Hikam Al-‘Ata’iyyah: Kajian nilai estetika. Issues in Language Studies, 4(2). https://doi.org/10.33736/ils.1648.2015