Penguasaan Bahasa Inggeris dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu di UKM

  • Maharam Mamat

Abstract

Kepentingan penguasaan Bahasa Inggeris tidak dapat dipertikaikan walaupun Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan di Malaysia. Bahasa global ini digunakan dengan meluas dan perlu dikuasai terutama golongan pelajar yang akan meneroka bidang ilmu dalam bidang pendidikan, seterusnya diaplikasi dalam dunia pekerjaan. Sekalipun Pengajaran Pembelajaran Matematik dan Sains (PPSMI) tidak lagi digunakan, proses menimba ilmu di universiti terutamanya memerlukan pelajar mempunyai penguasaan Bahasa Inggeris yang baik. Kajian ini mengenal pasti tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar Tahun satu dari pelbagai fakulti di Universiti Kebangsaan Malaysia, seterusnya mengkaji adakah tahap penggunaan bahasa Inggeris seharian mempengaruhi penguasaan para pelajar terhadap bahasa tersebut. Kajian ini merumuskan bahawa penguasaan Bahasa Inggeris bagi pelajar Tahun satu di Universiti Kebangsaan Malaysia masih berada pada tahap sederhana dengan purata band MUET adalah band 2. Walaupun kebanyakan pelajar tidak dapat menguasai kemahiran berkomunikasi dari segi lisan dan bertulis dalam bahasa Inggeris, tetapi mereka tidak menghadapi masalah untuk membuat rujukan, mendapat arahan dan mengendalikan peralatan yang menggunakan arahan dalam bahasa Inggeris, menikmati hiburan seperti filem, permainan atas talian, menonton drama dan sebagainya. Mereka sering merujuk kamus dan bersikap positif untuk meningkatkan kemahiran berkenaan serta bersedia mengikuti kursus-kursus berkaitan sekiranya diberi peluang.

References

Abu Bakar, Z., & Abang Madni, D. R. (2010). Penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar diploma kejuruteraan awam di fakulti kejuruteraan awam UITM, Sarawak. pp. 1-8. (Unpublished) http://eprints.utm.my/11331/

Abdul Halim, M. H., Hidzir, F. H., Woon, N. S., & Marriappen, G. K. (2011). Kajian maklumbalas mengenai penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam peperiksaan akhir di kalangan pelajar diploma akauntasi semester. Dalam Prosiding Seminar Majlis Dekan‐dekan Pendidikan IPTA 2011, 335-351.

Abdul Latif, A., & Abu Hanifah, A. (2010). Penguasaan dan penggunaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar-pelajar PKPG kemahiran hidup Universiti Teknologi Malaysia (m.s 1-13). (Unpublished) http://eprints.utm.my/10799/

Abdullah, N. M. R. (2007). Institusi pengajian tinggi penjana pembangunan modal insan kelas pertama. Dalam Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 (CTLHE07), Selangor, Malaysia.

Abedi, J., Lord, C., & Plummer, J. (1995). Language background as a variable in NAEP Mathematics performance. Los Angeles, Center for the Study of Evaluation, Standards and Student Testing.

Ary, D., Jacobs, L. C., & Razaveih, A. (1990). Introduction to research in education (4th ed.). Orlando: Harcourt Brace Publishers.

Berita Harian. (2005, April 2). Siswazah disaran kuasai bahasa Inggeris dan komunikasi, m.s 4.

Bochner, S. (1996). The learning strategies of bilingual versus monolingual. The British Journal of Educational Psychology, 11, 279‐295.

https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.1996.tb01178.x

Carhill, A. (2008). Explaining English Language proficiency among adolescent immigrant students. American Educational Research Journal, 45(4), 1155-1179.

https://doi.org/10.3102/0002831208321443

Goi, C. L., & Lau, C. S. H. (2010). Graduates' employment: The value of Curtin University of Technology Sarawak's graduates. International Journal of Marketing Studies, 2(1), 127-132.

https://doi.org/10.5539/ijms.v2n1p127

Haron, I., Gapor, A. L., Masran, M. I., Ibrahim, A. H., & Mohamed Nor, M. (2008). Kesan dasar pengajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris di sekolah rendah. Dalam Laporan penyelidikan Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ishak, T., & Mohamed, M. (2012). Pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI): Suatu isu berulang. Jurnal Teknologi, 53(1), 95-106.

https://doi.org/10.11113/jt.v53.116

Ismail, M. H. (2012). Kajian mengenai kebolehpasaran siswazah di Malaysia: Tinjauan dari perspektif majikan. Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VII (PERKEM VII), 2, 906- 913.

Kamsur, N. (2015). Tahap penguasaan, sikap dan minat pelajar kolej kemahiran tinggi Mara terhadap mata pelajaran Bahasa Inggeris. Laporan projek Sarjana, Pendidikan Teknikal (Rekabentuk Instruksional dan Teknologi), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. (2010, Mac). Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia 2009. Putrajaya: Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

Klein, W. (1986). Second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511815058

Majlis Peperiksaan Malaysia. (2006). Malaysian University English Test: Regulations, Test Specifications, Test format and sample questions. http://www.mpm.edu.my/documents/10156/c5c332ab-3d97-4959-83c009866eea0774

Maniam, U. M., & Liong, C. Y. (2007). Persepsi pelajar terhadap atribut pekerjaan dan implikasinya ke atas Pendidikan Universiti, dlm. Sains Malaysiana 36(2), 213-223.

Mohamed, M., & Mokhter, S. A. (2010). Persepsi pelajar UITM terhadap pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. (Tidak diterbitkan) 1-10. Retreived from http://eprints.utm.my/11551/

Kamarudin, M. F., Sidek, M., Abdul Majid, I., Ibrahim, I., Mohamad Sharif, S., & Mohamed, M. N. A. (2008, Ogos 18). Tahap penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan staf akademik di sebuah Universiti Teknikal. Dalam Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS), Hotel Mahkota, Melaka. Retreived from http://eprints.uthm.edu.my/2311/

Konting, M.M. (2000). Kaedah penyelidikan. Kuala lumpur: Dewan Bahasa dan pustaka.

Mohamed, M. (2008). Globalization and its impact on the medium of instruction in higher education in Malaysia. International Education Studies, 1(1), 90-94.

https://doi.org/10.5539/ies.v1n1p89

Nambiar, R., Noraini Ibrahim, & Krish, P. (2008). Penggunaan strategi pembelajaran bahasa dalam kalangan pelajar Tingkatan Dua. Jurnal E-Bangi, 3(3), 1-17.

Selamat, A. R. (2000). Kemahiran dalam sekolah bestari. Johor Bharu, Malaysia: Badan Cemerlang Sdn. Bhd.

The Star. (2006a, Julai 4). 70% jobless grads from public varsities, Retreived from http://www.thestar.com.my/news/nation/2006/07/04/70-jobless-grads-from-public-varsities/

The Star. (2006b, Ogos 6). A boon for jobless grads, m.s 2.

The Sun Daily. (2006, Ogos 6). 70% of grads from public institutions jobless, Retreived from http://www.thesundaily.my/node/173527

Yahaya, Hashim, & Che Shariff. (2008). Pengajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. Dalam Yusof Boon & Seth Sulaiman (Ed.), Permasalahan dalam pendidikan Sains Dan Matematik. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Yahaya, M. F, Mohd Noor, M. A., Mokhtar, A. A., Mohd Rawian, R., Othman, & Jusoff, K. (2009). Teaching of Science and Mathematics in English: The teachers' voices. English Language Teaching, 2(2), 141-147.

https://doi.org/10.5539/elt.v2n2p141

Published
2016-12-20
How to Cite
Mamat, M. (2016). Penguasaan Bahasa Inggeris dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu di UKM. Issues in Language Studies, 5(2). https://doi.org/10.33736/ils.1636.2016