Pembinaan Modul Pembelajaran ‘Adad dan Ma‘dūd Berpandukan Ayat Al-Quran

  • Mohamad Hussin University of Malaya
  • Abdul Hadi Marosadee

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk membina sebuah modul yang berkesan bagi mengatasi masalah miskonsepsi dalam pembelajaran ‘adad dan ma‘dūd. Kajian terdahulu menunjukkan pelajar sering terdedah kepada miskonsepsi dalam menguasai ‘adad dan ma‘dūd Arab. Hal ini kerana sistem pembahagian, konsep dan jenis ‘adad serta ma‘dūd dalam tatabahasa Arab yang berbeza dengan konsep yang digunapakai dalam bahasa asal pelajar. Hasil dapatan kajian terdahulu mendapati al-Quran mempunyai sumber yang mencukupi bagi membina sebuah modul pembelajaran berkaitan tajuk ini. Manakala pendekatan ADDEI didapati sangat membantu dalam membina sebuah modul pembelajaran. Melalui fasa-fasa yang dicadangkan, maka modul ini dibina dengan membahagikan ‘adad kepada tiga kelompok sahaja berdasarkan kepada persamaan ciri dalam setiap kelompok berkenaan iaitu ‘adad sama, ‘adad berlawanan dan ‘adad neutral. Pembahagian ini dilakukan untuk mengurangkan masalah kekeliruan dalam kalangan golongan sasaran seterusnya menangani permasalahan miskonsepsi yang diketengahkan. Melalui pendekatan ini diharap masalah miskonsepsi berkaitan tajuk ini dapat diatasi.

References

Ab. Halim Mohamad. (2002). Pembelajaran frasa ba di kalangan pelajar Melayu: Satu analisis kesalahan. Tesis Master, Universiti Malaya.

Abdullah Hassan. (1983). Linguistik am untuk guru bahasa Malaysia. Selangor, Malaysia: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

al-Anṣāriy, A. M. (1405H). Naẓariyyah al-Naḥwu al-Qur'āniy Nash'atuha wa Taṭawwuruha.Jeddah: Dār al-Qiblah.

Aldoobie, N. (2015). ADDIE model. American International Journal of Contemporary Research, 5(6).

al-Dīkiy, M. R. (2007). Murakkab al-'Adad fī al-'Arabiyyah: Dirāsat Taṭbīqiyyah 'alā Akhṭā' al-Ṭalabah al-Naṭiqīn bi Ghayr al-'Arabiyyah fi Dhaw' al-Manhaj al-Taqābuliy. Al-Manār, 13(4).

AlMuslim Mustapa Zamri Arifin. (2012). Pengajaran dan pembelajaran bahasa arab: satu tinjauan literatur di Negeri Sembilan. Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR'12), Selangor, Malaysia.

al-Rājiḥiy, A. (1988). Al-Taṭbīq al-Naḥw. Beirūt: Dār al-Nahāat al-'Arabiyyah.

Branch, R.M. (2009). Instructional design: The ADDIE approach. New York, NY: Springer Nature.

https://doi.org/10.1007/978-0-387-09506-6

Che Kamarudin Kamel Che Muhammad. (1999). Satu kajian penguasaan nahu Bahasa Arab peringkat menengah di kalangan pelajar sekolah menengah ugama Arab. Kuala Lumpur, Malaysia: Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya.

Ḍayf, S. (1986). Tajdīd al-Naḥw. Kaherah: Dār al-Ma'ārif.

Hakim Zainal, & Mohd Muslim Abdullah. (2014). Penggunaan Ayat Quran, Warna Dan Rumus Dalam Pengajaran Al-'adad wa Al-Ma'dūd. Prosiding Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab 2014. Selangor, Malaysia: UKM.

Hays, R. T. (2006) The sciences of learning. Irvine, CA: Brown Walker Press.

Imam Mul Hakim. (2012). 'Adad dan ma'dud dalam bahasa Arab serta implikasinya dalam pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Tesis Sarjana, UIN Sunan Kalijaga.

Ismail Hj Ibrahim. (1974). Kursus pendek bahasa Arab.Simposium Pengajaran Bahasa Arab, UKM.

Kamarulzaman Abdul Ghani, Nurul Hudaa Hassan, Nik Mohd Rahimi Nik Yusuf, & Ashraf Ismail. (2012). Miskonsepsi terhadap topik Ism 'Adad wa Ma'dūd dalam Pembelajaran bahasa Arab. Journal of Islamic and Arabic Education, 4(4).

Khairuddin Nisa. (2008). Rekabentuk instruksional berdasarkan model ADDIE: Analisis kajian di Emporia State University Korea Selatan dan Universiti Teknologi Malaysia. Dicapai pada Jun 6, 2019, daripada https://www.academia.edu/ 6992305.

Mohamad Hussin. (2010). Penguasaan al-'Adad wa al-Ma'dūd dalam kalangan pelajar. Tesis Sarjana, Universiti Malaya.

Mohamad Hussin & Mohd Sukki Othman. (2018). Mengatasi miskonsepsi pembelajaran 'adad dan ma'dūd melalui pendekatan nahu al-Quran. Online Journal of Islamic Education, 6(1), 41-53.

Mohd Saiful Fahmi Mohd Nasir (2017). Tahap kemahiran bertutur bagi Bahasa Arab Komunikasi (BAK) di sekolah agama daerah Pasir Puteh Kelantan. Prosiding Seminar Kebangsaan Bahasa dan Kesusasteraan Arab (hlm. 778-797).

Mohd Zulkifli Muda (2015, Oktober 10-11). Kaedah penguasaan mufradat Bahasa Arab melalui ayat lazim berasaskan hafazan Al-Quran: Tinjauan awal. SQ 2015 eProceedings International Seminar on al-Quran in Contemporary Society, UniSZA, Kuala Terengganu, Malaysia.

Nik Mahfuzah Nik Mat. (2013). Penguasaan kemahiran mendengar Bahasa Arab dalam kalangan pelajar menengah agama. Tesis sarjana, Universiti Malaya.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa, & Abdul Hamid Mahmood. (2011). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nurazizah Maarup, & Harun Baharudin. (2016). Pengajaran dan pembelajaran koperatif abad ke-21 Isim al-'adad wa al-ma'dud di sekolah menengah. Dlm. Prosiding Kolokium Pendidikan Bahasa Arab UKM 2016 (hlm. 281-299). Selangor, Malaysia: UKM.

Nurul Hudaa Hassan, Nik Mohd Rahimi Nik Yusof, & Ashraf Ismail. (2012). Misconceptions on Ism al-'Adad Wa al-Ma'dud Among Students of Arabic Language in Malaysia. Global Journal of Human Social Science - Linguistics & Education, 12(9).

Suhaila Zailani @ Haji Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Ummu Hani Hj Hashim, Khazri Othman, Zainuddin Ismail, & Hakim Zainal. (2012). Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Menerusi Al-Quran. Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR'12), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia.

Zainol Abidin Ahmad. (2002). Kemahiran menulis bahasa arab di kalangan pelajar melayu: satu kajian kes. Tesis Sarjana, Universiti Malaya.

Zambri Rajab, & Kaseh Abu Bakar. (2011). Penggunaan Shahid al-Quran Dalam Kitab Sharḥ Ibn 'Aqīl dan Sharh Qatr al-Nadā wa Ball al-Ṣadā, Bab Marfū'āt; Satu Kajian Perbandingan. Gema Online Journal of Language Studies, 11(2), 83-98.

Zambri Rajab, Zulazhan Ab. Halim, & Kamarul Shukri Mat Teh. (2016). Kajian nilai shahid al-Quran dalam tatabahasa Arab; Satu tinjauan awal. Dlm. International Postgraduate Research Conference (IPRC2016). Pusat Pengajian Siswazah UnisZA, Kuala Terengganu, Malaysia.

Published
2019-06-27
How to Cite
Hussin, M., & Marosadee, A. H. (2019). Pembinaan Modul Pembelajaran ‘Adad dan Ma‘dūd Berpandukan Ayat Al-Quran . Issues in Language Studies, 8(1), 86-104. https://doi.org/10.33736/ils.1411.2019