Imej Tebu dalam Peribahasa Tamil: Analisis Semantik Inkuisitif(Sugar Cane images in Tamil Proverbs: A Semantic Inquisitive analysis)

  • TANGAPRABHU MURTHY
  • MARY FATIMAH SUBET

Abstract

Peribahasa dicipta hasil daripada pengamatan masyarakat terhadap keistimewaan alam semula jadi. Peribahasa juga mempunyai makna tersurat dan tersirat. Penggunaannya dapat menggambarkan kehalusan masyrakat berbahasa. Kajian ini dilaksanakan untuk mengesan kewujudan falsafah dan akal budi masyarakat India dalam penciptaan peribahasa serta mengesan makna sebenar yang ingin dikemukakan dalam peribahasa masyarakat India. Kerangka teori yang digunakan untuk mencapai objektif kajian ini ialah teori semantik inkuisitif oleh Nor Hashimah Jalaluddin (2014). Kajian ini ialah kajian kualitatif. Empat orang informan telah ditemu bual dan 25 data telah diperoleh. Dalam artikel ini, tiga data sahaja yang menggunakan imej tumbuhan tebu akan dibincangkan. Kajian mendapati penciptaan peribahasa masyarakat India amat berkait rapat dengan pengamatan mereka terhadap alam sekitar. Didapati juga, wujud maklumat falsafah dan akal budi masyarakat India dalam penciptaan peribahasa mereka. Makna sebenar yang dihajati juga dapat dirungkai setelah melalui tiga peringkat analisis dalam kaedah semantik inkuisitif. Akhir sekali, kajian sebegini lebih tinggi kesahannya kerana analisis makna menggunakan teori yang berwibawa. Kajian sebegini dapat menghuraikan makna implisit setiap peribahasa yang dicipta sehinggalah ke akal budi penuturnya.
Kata kunci: Peribahasa Tamil, semantik, semantik inkuisitif; falsafah dan akal budi penutur

References

Daud, M. Z. (2018a). Domain rezeki dalam peribahasa Melayu berorientasikan Aves melalui perspektif semantik inkuisitif. MALTESAS Multi-Disciplinary Research Journal (MIRJO), 3(1), 19-28.

Daud, M. Z. (2018b). Gallus gallus domesticus dan Paradoxurus hermaphroditus dalam peribahasa Melayu: Analisis semantik inkuisitif. Sains Humanika, 10(2), 41-51.

https://doi.org/10.31226/osf.io/pgsme

Daud, M. Z., & Subet, M. F. (2018). Ayam (gallus gallus domesticus) dalam peribahasa Melayu: Analisis semantik inkuisitif. Jurnal Kemanusiaan, 16(1).

https://doi.org/10.31226/osf.io/ys8q6

Gaunder, A. (2016). Routledge handbook of Japanese politics. London, UK: Routledge.

Jalaluddin, N. H. (2014a). Semantik dan akal budi Melayu. Selangor, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Jalaluddin, N. H. (2014b). Pemugaran penyelidikan untuk pemerkasaan bahasa. Diperolehi daripada

http://eseminar.dbp.gov.my/ceramahnj/kertas_kerja_norhashimah_jalaluddin.

Jalaluddin, N. H. (2015). Peribahasa 'Parasit' dan akal budi Melayu: Analisis semantik inkuisitif. Dlm Seminar Bahasa dan Sastera 2015 (pp. 281-293). Bangi, Malaysia: Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kasdan, J., & Jalaluddin, N. H. (2015). Unsur asam dan akal budi Melayu: Analisis semantik inkuisitif. Dlm Seminar Meja Bulat: Simpulan Bahasa dan Kognitif Penutur (pp. 1-20). Kuala Lumpur, Malaysia: Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kasdan, J., Jalaluddin, N. H., & Wan Ismail, W. N. (2016). Ikan (Pisces) dalam peribahasa Melayu: Analisis semantik inkuisitif. International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman), 4(1), 31-41.

Murthy, T. (2017). Imej tumbuhan dalam peribahasa Tamil: Suatu kajian semantik inkuisitif. (Tesis sarjana muda tidak diterbitkan). Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia.

Murthy, T., & Subet, M. F. (2018). Imej rumput dalam peribahasa Tamil: Suatu kajian semantik inkuisitif. Issues in Language Studies, 7(1).

https://doi.org/10.33736/ils.1616.2018

Omar, A, H. (1993). Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Parameswaran, G. (2016). Languages and the Tamil terms. Scribd Publisher.

Subet, M. F., & Daud, M. Z. (2018). Makna denotatif dan konotatif dalam slanga pelacur. MALTESAS Multi-Disciplinary Research Journal (MIRJO), 3(1), 29-43.

https://doi.org/10.31219/osf.io/gw926

Teck, O, S., Suri, N, S, A., & Aman, R. (2016). Fonologi subdialek Pulau Pinang: satu kajian di Balik

Pulau. Gema: Online Journal of Language Studies,13(1), 186-201.

Wan Mansor, N.A., & Jalaluddin, N. H. (2016). Makna implisit bahasa kiasan Melayu: Mempertalikan komunikasi, kognisi dan semantik. Jurnal Komunikasi, 32(1), 189-206.

https://doi.org/10.17576/JKMJC-2016-3201-15

Za'ba (1965: 165). Ilmu Mengarang Melayu. (Edisi Kedua) Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zakaria, S., & Jalaluddin N. H. (2016). Konsep ruang dalam Cik Tunggal: Analisis semantik inkuisitif. Gema: Online Journal of Language Studies, 16(3), 187-204.

https://doi.org/10.17576/gema-2016-1603-12

Published
2018-12-17
How to Cite
MURTHY, T., & SUBET, M. F. (2018). Imej Tebu dalam Peribahasa Tamil: Analisis Semantik Inkuisitif(Sugar Cane images in Tamil Proverbs: A Semantic Inquisitive analysis). Trends in Undergraduate Research, 1(1), f24-29. https://doi.org/10.33736/tur.1176.2018
Section
Language and Communication