[1]
D. S. Abang Suhai, “Homonim Antara Dialek Melayu Sarawak dan Bahasa Melanau”, ILS, vol. 1, no. 1, Jun. 2012.