(1)
Kwang-Jing Yii; Chai-Thing Tan; Nian-Meng Tan; Xue-Wen Teng; Ting-En Khor; Sui-Hang Fan. Hot Money and Stock Market in China: Empirical Evidence from ARDL and NARDL Approaches. IJBS 2021, 22, 713-733.